Dobra, dnia 16.07.2018r.

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej

ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej zaprasza do złożenia ofert na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,

projektorów i sprzętu sieciowego wraz z montażem i uruchomieniem:

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁACZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁACZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

                   

 

 

Informacja zamieszczona na stronie dnia 10 lipca 2018 roku

 

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego na :

   Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobra – Publiczna Szkoła Podstawowa im K.I. Gałczyńskiego w Dobrej


zaprasza do złożenia oferty na dostawę
sprzętu szkolnego i wyposażenia dodatkowego

 

 wraz z montażem w ramach zadania: Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Załącznik nr 1 – Część I – TABLICE I GABLOTY

Załącznik nr 2 – Część II – MEBLE

Załącznik nr 3 – Część III – WYPOSAŻENIENIE DODATKOWE

Załącznik nr 4 – Część IV – ZABAWKI

Załącznik nr 5 – Część V – SYSTEM IDENTYFIKACJI

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA PRZETARGU

 

Ogłoszenie zamieszczone na stronie dnia 25 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie nr 500144485-N-2018 z dnia 2018-06-25 r.

Dobra:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej

 

INFORMACJA

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Ogłoszenie zamieszczone na stronie dnia 20 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie nr 575985-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobrej: Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej

OGŁOSZENIE NR 575985-N-2018 Z DNIA 2018-06-20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIANIA

OFERTA CENOWA załącznik 1

FORMULARZ OFERTOWY załącznik 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY załącznik 3

WYKAZ USŁUG PODOBNYCH załącznik 4

UMOWA NA SPRZĄTANIE - WZÓR załącznik 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik 6

załącznik 7

załącznik 8

KONSERWACJA PODŁOGI załącznik 1

KONSERWACJA PODŁOGI załącznik 2

 

 

Uwaga! Termin składania oferty na dostawę sprzętu szkolnego i wyposażenia dodatkowego wraz z montażem w ramach zadania: Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej został przedłużóny do dnia 21 czerwca 2018 roku do godziny 14.00.

 

Dobra, dnia 8 czerwca 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobra – Publiczna Szkoła Podstawowa im K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szkolnego i wyposażenia dodatkowego wraz z montażem w ramach zadania: Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Dobra

ul. Szczecińska 16a

72-003 Dobra

NIP 851-294-80-83


 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej

ul. Poziomkowa 5

72-003 Dobra

tel. 91 311-33-92.

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro netto prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu szkolnego i wyposażenia dodatkowego wraz z montażem do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, przy
ul. Poziomkowej 5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Przed realizacją zamówienia należy przedstawić do akceptacji zamawiającego próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

 1. WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Wszystkie dostarczone produkty i materiały muszą być nowe i wolne od wad fizycznych. Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz, czyli montowane do ścian lub podłogi powinny być co najmniej trudno zapalne. Określeniu "trudno zapalny" odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.

Meble ruchome i nie mocowane na stałe mogą być wykonane ze standardowej płyty meblowej, z której produkuje się meble do instytucji użytku publicznego, przy spełnieniu warunków:

 1. wszystkie meble powinny mieć z odpowiednie certyfikaty jakości i bezpieczeństwa.

 2. meble szkolne muszą posiadać certyfikaty stwierdzające zgodność z normami PN
  i ISO, które dopuszczają je do użytku w szkołach

 1. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu szkolnego i wyposażenia dodatkowego wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także montaż. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli i elementów wyposażenia
  z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał
  w szczególności na: wypoziomowaniu, ustawieniu, powieszeniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. O miejscu rozstawienia ławek oraz miejsc na powieszenie tablic dostawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku
  nr 1 do niniejszego zapytania.

 2. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty
  i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i mebli. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego
  w dokumentacji technicznej. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów i mebli o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalności niż określone
  w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 3. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji
  art. 30 ust. PZP musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży
  w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i mebli, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i meble zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

 4. Przedmiot zamówienia objęty będzie co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancji.

 1. TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot zamówienia w terminie od dnia 23.07.2018 r. do dnia 27.07.2018 r.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zawodowej w przedmiocie zapytania.

 2. Posiadają wiedze i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu zamówienia.

 3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami. Formularz ofertowy należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2
  do niniejszego zapytania.

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 3. Podstawowym kryterium oceny ofert stanowi cena.

 1. OCENA OFERT

 1. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia ofert.

 2. Zamawiający informuje, że oferty z rażąco niską ceną oraz zawierające produkty
  o wątpliwej dla Zamawiającego jakości, nie spełniające wymagań, będą odrzucone.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, 72-003 Dobra.

 2. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dostawa sprzętu szkolnego i wyposażenia dodatkowego wraz z montażem” – w terminie do dnia
  18 czerwca 2018 r. do godziny 14:00.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy będzie realizowana po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT.

 2. Fakturę VAT należy wystawić na następujące dane:

Nabywca: Odbiorca/płatnik:

Gmina Dobra Publiczna Szkoła Podstawowa

ul. Szczecińska 16A im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej

72-003 Dobra ul. Poziomkowa 5

NIP 851-294-80-83 72-003 Dobra

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 311-33-92, osoba do kontaktu:
  Pani Beata Szałkiewicz

 

UWAGA:

Zaleca się Wykonawcy dokonania oględzin na miejscu oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Załączniki:

Zestawienie wyposażenia

Formularz ofertowy

Umowa - wzór