Nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej

im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej na rok szkolny 2018/2019


 


 

Od dnia 25 kwietnia 2018 r. rozpocznie się nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej
na rok szkolny 2018/2019. Liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym wynosi 21.


 

Ważne daty:

- 25.04.2018 r. – 27.04.2018 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z załącznikami do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej


 

- 11.05.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej


 

- do 15.05.2018 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia


 

- 17.05.2018 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej


 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Publicznej Szkole Podstawowej
im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92.


 

W rekrutacji o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Dobra, urodzone w latach 2012-2015 tj. w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczały do punktów przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych albo chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


 

Z dniem 01 września 2017 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2013-2015. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


 

Natomiast w roku szkolnym 2018/2019 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.


 

Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (Oświadczenie Nr 2);

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem(Oświadczenie nr 3);

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017 r.
poz. 697 z późn. zm.).

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.


 

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a oddział przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria, określone w Nr XXX/403/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko –2 pkt;

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracujący zawodowo, uczący się w trybie dziennym, prowadzący gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko  – 10 pkt;

3) dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko – 4 pkt;

4) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) rozliczającego podatek od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra samotnie wychowującego dziecko
– 5 pkt;

5) dziecko, którego rodzeństwo będzie nadal kontynuować edukację przedszkolną w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej – 7 pkt;

6) dziecko urodzone w 2012 r. – 50 pkt. (starające się o miejsce w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).


 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra (Oświadczenie Nr 1);

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (Oświadczenie nr 4);

3) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;

4) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra (Oświadczenie nr 5);

5) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej (Oświadczenie nr 6);

6) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wieku dziecka (Oświadczenie nr 7b).


 

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1) żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, 
w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;

2) może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;

3) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i 1579).    


 

Informacje dodatkowe:

1)  wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
w wersji papierowej składa się wyłącznie w sekretariacie szkoły w Dobrej;

2) w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;

3) każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

4) wniosek do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest
w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej,
ul. Poziomkowa 5 oraz na stronie internetowej szkoły: - www.pspdobra.neostrada.pl ,
a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl
w zakładce Szkolnictwo;

5) w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

6) osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: www.ceidg.gov.pl, - wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku;

7) osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu udokumentowania osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego winny przedłożyć oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego miejscowo na miejsce położenia prowadzonego gospodarstwa rolnego.


 

Wzory oświadczeń do kryteriów ustalonych przez organ prowadzący:

1) oświadczenie nr 1 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra;

2) oświadczenie nr 4 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zatrudnieniu, studiowaniu w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej;

3) oświadczenie nr 5 – oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańca gminy Dobra;

4) oświadczenie nr 6 - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego lub dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej;

5) oświadczenie nr 7b - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o wieku dziecka.


 

Wzory oświadczeń do kryteriów ustawowych:

1) oświadczenie nr 2 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) oświadczenie nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.


 

 

 

Przypominamy, iż do 19 kwietnia do godz. 14.00 należy złożyć w sekretariacie


w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrej


potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego)  woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,

 

 w postaci pisemnego oświadczenia.

 

 

                                                           Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

 

                                                      Katarzyna Matuszewska

 

 

 

Nabór do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

 

na rok szkolny 2018-2019

 

INFORMACJA O NABORZE DO PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

ZARZĄDZENIE NR 46 - 2018

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

HARMONOGRAM NABORU DO INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO)

WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WZÓR WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIE NR 1

OŚWIADCZENIE NR 2

OŚWIADCZENIE NR 3

OŚWIADCZENIE NR 4

OŚWIADCZENIE NR 5

OŚWIADCZENIE NR 6

OŚWIADCZENIE NR 7a

OŚWIADCZENIE NR 7b

 

 

 

 

UWAGA !!!

Zapisy do klas I-VIII  na rok szkolny 2018/2019 zostają przedłużone do dnia 9 marca 2018r. do godz. 15.00.

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2018/2019
dla dzieci z rejonu PSP w Dobrej

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązek szkolny obejmuje dzieci urodzone w roku 2011.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w dniach 19.02.2018r. do 02.03. 2018r.

w godzinach od 7.00 do 15.00

W celu zapisu dziecka należy wypełnić poniższą kartę zapisu i  dostarczyć ją do sekretariatu szkoły  
 w określonym wyżej terminie. Dla potwierdzenia danych ,należy przy zapisie okazać akt urodzenia dziecka i dowód tożsamości rodzica/opiekuna prawnego.

Warunkiem uprawniającym do zapisania dziecka do PSP w Dobrej jest jego zamieszkanie w obwodzie tej szkoły tj. w Dobrej, Grzepnicy, Sławoszewie lub Płochocinie. W przypadku innego adresu zamieszkania niż adres zameldowania lub braku zameldowania należy złożyć oświadczenie
o zamieszkaniu(druk poniżej) i przy zapisie dziecka okazać do wglądu dokumenty potwierdzające zamieszkanie np. umowa najmu, akt notarialny, deklaracja śmieciowa…

Razem z kartą zapisu do szkoły należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (jeśli istnieje potrzeba opieki po zajęciach)   oraz deklarację uczestnictwa w zajęciach religia/etyka (druki poniżej).

Rodzice dzieci z rejonu  PSP w Dobrej, które obowiązek szkolny realizować będą 
w innych placówkach, zobowiązani są do przekazania tej informacji  do sekretariatu szkoły w Dobrej w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub mail  
sekretariat10@wp.pl

Prosimy również o zapisywanie dzieci z innych roczników z obwodu PSP
w Dobrej, które w roku szkolnym 2018/2019, będą realizowały obowiązek szkolny w PSP w Dobrej. Zgłoszenie odbywa się na takich samych zasadach jak do klasy pierwszej.

 

Nabór do oddziałów przedszkolnych odbędzie się w późniejszym terminie. Informacja o szczegółowych terminach tego naboru, będzie podana na stronach www szkoły i Gminy Dobra.

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

informacja o odbieraniu dziecka ze świetlicy

deklaracja uczestnictwa  dziecka w lekcjach religii/etyki