Karta ocen

 

Zgłoszenie do gimnazjum bezrejonowego (PDF)
 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJALNYCH

Materiały pochodzą ze strony :https://nabor.pcss.pl/

Sprawdzian szóstoklasisty

 WNIOSKI ZE SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2013/2014

1.  Należy pracować nad odczytywaniem kontekstów różnorodnych tekstów,
np. poetyckich, popularnonaukowych oraz wyciąganiem wniosków na podstawie zawartych w tekstach przesłanek.

2.  Wprowadzać ćwiczenia związane z odczytywaniem intencji autora tekstu,
ze szczególnym uwzględnieniem użytych środków stylistycznych.

3.  Podczas różnych zajęć pracować nad stroną językową uczniowskich notatek.

4.  Zwielokrotnić zadania , polegające na rozpoznawaniu charakterystycznych cech i właściwości figur.

5.  Doskonalić w różnorodnych zadaniach obliczenia zegarowe.

6.  Zwrócić uwagę na wykorzystywanie w sytuacjach praktycznych własności liczb.

 

Sprawdzian nie wykraczał poza treści zawarte w Podstawie programowej i nie można go nie zdać. Niezależnie od ilości uzyskanych punktów, na pewno każdy uczeń zostanie przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie.

Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej składa się z 25 zadań, w większości testowych i kilku zadań otwartych. Każde zadanie jest osobno punktowane, każde sprawdza jedną z pięciu umiejętności

 

Główne obszary standardów wymagań egzaminacyjnych:

I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Czytanie

Uczeń:

1) odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską):
a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,
b) odczytuje teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,
c) odczytuje teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,
d) odczytuje proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy
e) odczytuje przedstawienia teatralne i filmy,
f) przekazy ikoniczne, w tym komiksy, dzieła malarskie, rzeźby, rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,

2) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:
a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,
b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet, porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda, opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,

3) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
a) diagramów,
b) map,
c) planów,
d) schematów,
e) innych rysunków,
4) odczytuje dane z:
a) tekstu źródłowego,
b) tabeli,
c) wykresu,
d) planu,
e) mapy,
f) diagramu, oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane

Pisanie

Uczeń:

1) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
a) opowiadanie,
b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
e) kartka pocztowa,
f) list prywatny i oficjalny,
g) telegram,
h) zaproszenie,
i) zawiadomienie,
j) ogłoszenie,
k) instrukcja,
l) przepis,

2) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
a) pyta i odpowiada,
b) potwierdza i zaprzecza,
c) poleca i prosi,
d) przyrzeka i obiecuje,
e) zachęca i zniechęca,
f) zaprasza,
g) przeprasza,
h) współczuje,
i) żartuje,
j) wątpi,
k) odmawia,

3) buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,

4) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
a) przenosi informacje na oś liczbową ,chronologiczną, układ współrzędnych,
b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku,

5) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
c) pisze czytelnie.

Rozumowanie

Uczeń:

1) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
a) sytuuje je w przestrzeni,
b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,
c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej,

2) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,

3) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,

4) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,

5) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą :
a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
b) prostego równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą,
c) planu,
d) mapy,
e) prostego schematu,
f) diagramu słupkowego,
g) innego rysunku,

6) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
a) liczb,
b) figur,
c) zjawisk,
d) przemian,
e) obiektów przyrodniczych,
f) elementów środowiska,wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,

7) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym spotykane w najbliższym otoczeniu,
b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,

8) ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,

9) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.

Korzystanie z informacji

Uczeń:

1) wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,

2) analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami ( osadzonymi także w wartościach ).

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Uczeń:

1) posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,

2) wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,

3) wykonuje obliczenia dotyczące:
a) długości,
b) powierzchni,
c) objętości,
d) wagi,
e) czasu,
f) temperatury,
g) pieniędzy,

4) planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,

5) wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
a) liczb,
b) figur,
c) zjawisk,
d) przemian,
e) obiektów przyrodniczych,
f) elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,

6) zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych,

7) korzysta z instrukcji obsługi podczas uruchamiania prostych urządzeń technicznych,

8) rozumie potrzebę stosowania zasad:
a) higieny,
b) bezpieczeństwa ,
c) zdrowego trybu życia,
d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
e) postępowania w środowisku przyrodniczym.

 

Sprawdzian na terenie trzech województw (lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) organizuje i nadzoruje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. W szkole przygotowuje i przeprowadza sprawdzian przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego – dyrektor szkoły.

Sprawdzian odbywa się w kwietniu, trwa 60 minut.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.*

*Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.

 


*Na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej. Orzeczenia lub opinie powinny być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.
Z przyznanych dostosowań formy i warunków uczeń może, ale nie musi korzystać.

Kilka wskazówek praktycznych:

1. Wpisz właściwy kod ucznia.

2. Nie ściągaj gdyż jeśli w czasie egzaminu albo podczas sprawdzania prac okaże się, że rozwiązywałeś zadania niesamodzielnie sprawdzian zostanie unieważniony. Rozwiązuj zadania otwarte w miejscach do tego przeznaczonych.

3. Odpowiedzi w zadaniach zamkniętych zaznacz w odpowiedni sposób, tzn. prostokąciki mają być wypełnione.

 

4. Dokładnie czytaj polecenia i wykonuj to co polecono w danym zadaniu.

5. Po rozwiązaniu zadania uważnie sprawdź, czy gdzieś się nie pomyliłeś.

6. W zadaniach matematycznych należy zwrócić uwagę na poprawny zapis rozwiązania.

7. Praca pisemna powinna mieć określoną formę, powinna zawierać co najmniej 8 zdań lub 40 wyrazów, o ile w poleceniu nie podano inaczej.

8. Warto pamiętać o poprawności językowej i ortograficznej, a także o uporządkowaniu tekstu (akapity) oraz czytelnym i przejrzystym zapisie.

 

 

 

Termin sprawdzianu na rok szkolny 2013/2014
1 kwietnia 2014roku , godz. 9.00

Powodzenia!