Sprawdzian szóstoklasisty

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017

 

 

Zarządzenie Nr 4/2016

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia   29  stycznia 2016 r.

w sprawie  harmonogramu czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych  gimnazjów publicznych dla młodzieży:

 

Termin

Rodzaj czynności

od  25 kwietnia 2016r. (poniedziałek)  do  8 czerwca 2016 r. (środa)

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz                           z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę                   w postępowaniu rekrutacyjnym 

od  25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) do  13 maja 2016 r. (piątek)

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego, gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi, gimnazjum dwujęzycznego oraz gimnazjum ogólnodostępnego                          z oddziałem dwujęzycznym lub oddziałem międzynarodowym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 16 maja 2016r. (poniedziałek) do 31 maja 2016r. (wtorek)

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,                o których mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym                               w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie  z art. 7b ust. 1c ustawy                        o systemie oświaty

do 3 czerwca 2016r. (piątek)         

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie    z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty

od 24 czerwca 2016r. (piątek) do  28 czerwca 2016r. (wtorek)

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum                               o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz                            o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

od 29 czerwca 2016r. do                   1 lipca (piątek) 2016r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                           o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy                           o systemie oświaty

 do 4 lipca 2016 r. (poniedziałek)

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                              i kandydatów niezakwalifikowanych

 do 6 lipca 2016r. (środa)

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                       w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

do 7 lipca 2016 r. (czwartek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych  gimnazjów publicznych dla młodzieży:

 

Termin Rodzaj cz. do dnia 28 czerwca 2016r. (wtorek)

do godz. 15.00           Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum                               o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz                            o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

Od 29 czerwca 2016r. do 1 lipca (piątek) 2016r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr  4  /2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty                   z dnia 29 stycznia 2016 r.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów klas pierwszych  gimnazjów publicznych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017:

Termin

Rodzaj czynności

od 8 lipca 2016r. (piątek) do 12 lipca (wtorek) 2016r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wrazz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 13 do 14 lipca 2016r. (środa-czwartek)  

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,                o których mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym                               w gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie  z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty

dnia 18 lipca 2016r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 20i ust. 1 ustawy, w tym gimnazjum ogólnodostępnym z oddziałem międzynarodowym zgodnie z art. 7b ust. 1c ustawy o systemie oświaty

dnia 19 lipca 2016r. (wtorek)

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                           o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  o systemie oświaty

 dnia 3 sierpnia 2016 r.(środa)

termin jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie                                   w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania   od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  zgodnie              z przepisem art. 20zc ustawy                 o systemie oświaty

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 4  do 5 sierpnia 2016r. (czwartek-piątek)

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia                       w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

do 8 sierpnia 2016r.  (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

7 lipca 2016 r. (czwartek)            do godz. 1200      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

iadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2.

 

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

3. Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego wyznacza dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

4. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego są przyjmowani kandydaci na warunkach określonych w art. 12 cytowanej wyżej ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalanie prób sprawności fizycznej.

 6. Dyrektor publicznego gimnazjum, nie później niż do końca lutego 2015r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 2 oraz warunki, o których mowa w ust. 4. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

7. Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej uzyskanych w innej szkole oraz terminy składania tych wyników określa statut szkoły, do które kandydat stara się o przyjęcie.

 

§ 3.

 

1. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz innych wymaganych dokumentów.

2. W pierwszej kolejności do wybranego gimnazjum  są przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r.               o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Warunkiem przyjęcia jest złożenie  - poza dokumentami wymienionymi wyżej w ustępie 1 - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty stanowi załącznik nr 1.

 

§ 4.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego gimnazjum, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

§ 5.

 

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów

informatycznych.

 

§ 6.

 

Warunki i tryb przyjmowania do publicznych gimnazjów obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz osób nie będących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r., poz. 31).

 

                                                                        § 7.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów                      i olimpiad (Dz. U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125 z późn.zm.) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.                 z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015,  których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

-    Konkurs Języka Polskiego,

˗       Konkurs Matematyczny.

 

 

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął   udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

źródło:www.kuratorium.szczecin.pl

 

 

 

 

INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać.

Sprawdzian odbywa się w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego oraz matematyki, natomiast część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka obcego nowożytnego.

 Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Jeden arkusz obejmujący zadania:

z języka polskiego

z matematyki

Zadania z języka polskiego:

• od 8 do 12 zadań zamkniętych

od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna).

Zadania z matematyki:

• od 8 do 12 zadań zamkniętych

• od 2 do 4 zadań otwartych

Uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego,

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

(Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego)

Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych.

Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:

• rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD)

• znajomość funkcji i środków językowych

• rozumienie tekstów pisanych

 

Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1 kwietnia 2015 (środa). Pierwsza część obejmująca zadania z matematyki i języka polskiego odbędzie się o godzinie 9:00, drugą część - czyli egzamin z języka obcego nowożytnego - szóstoklasiści napiszą o godzinie 11:45.
Dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasisty odbędzie się w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca 2015. Dokładnie o takich samych godzinach.

Zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów uczniowie otrzymają 26 czerwca 2015.

Powodzenia!