Sprawdzian szóstoklasisty

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

 

Zarządzenie Nr  3  /2015
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 15 stycznia 2015 r.

 

w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów w województwie zachodniopomorskim na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

ustalam:

§ 1.

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych  gimnazjów publicznych dla młodzieży:

 

do 27 lutego 2015 r.

do godz. 15.00

Dyrektorzy gimnazjów podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły.

od 11 maja 2015 r.

do  27 maja 2015 r.

do godziny 15.00

 

Składanie  wniosków przez kandydatów do  nie więcej niż trzech wybranych gimnazjów

 

od 1 do 17 czerwca  2015r.

Przeprowadzenie sprawdzianów i  uzdolnień kierunkowych (szkoły i oddziały dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)

do 19  czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej

dnia 26 czerwca 2015r.

Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia szkoły podstawowej  i  zaświadczenia                         o wynikach sprawdzianu

do  30 czerwca 2015r.            do godz. 15.oo

Złożenie przez kandydata świadectwa ukończenia  szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność                          z oryginałem)

 do 3 lipca 2015 r.

do godz. 17.00             

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                          i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 do 8 lipca 2015r.

do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach  sprawdzianu.

do 8 lipca 2015 r. do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu                          w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację               o liczbie wolnych miejsc. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej                         z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

 

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego                           w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej                             w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

 

 

§ 2.

 

1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego gimnazjum kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

3. Jeżeli dane publiczne gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego wyznacza dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta).

4. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w publicznych gimnazjach ogólnodostępnych może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego są przyjmowani kandydaci na warunkach określonych w art. 12 cytowanej wyżej ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy ustalanie prób sprawności fizycznej.

 6. Dyrektor publicznego gimnazjum, nie później niż do końca lutego 2015r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria, o których mowa w ust. 2 oraz warunki, o których mowa w ust. 4. Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

7. Zasady uznawania wyników przeprowadzonego sprawdzianu ww. uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej uzyskanych w innej szkole oraz terminy składania tych wyników określa statut szkoły, do które kandydat stara się o przyjęcie.

 

§ 3.

 

1. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz innych wymaganych dokumentów.

2. W pierwszej kolejności do wybranego gimnazjum  są przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych  o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r.               o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Warunkiem przyjęcia jest złożenie  - poza dokumentami wymienionymi wyżej w ustępie 1 - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty stanowi załącznik nr 1.

 

§ 4.

 

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego gimnazjum, jeżeli  w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

§ 5.

 

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów

informatycznych.

 

§ 6.

 

Warunki i tryb przyjmowania do publicznych gimnazjów obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz osób nie będących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r., poz. 31).

 

                                                                        § 7.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów                      i olimpiad (Dz. U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125 z późn.zm.) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.                 z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych, przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015,  których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

-    Konkurs Języka Polskiego,

˗       Konkurs Matematyczny.

 

 

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął   udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

źródło:www.kuratorium.szczecin.pl

 

 

 

 

INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać.

Sprawdzian odbywa się w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego oraz matematyki, natomiast część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka obcego nowożytnego.

 Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Jeden arkusz obejmujący zadania:

z języka polskiego

z matematyki

Zadania z języka polskiego:

• od 8 do 12 zadań zamkniętych

od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna).

Zadania z matematyki:

• od 8 do 12 zadań zamkniętych

• od 2 do 4 zadań otwartych

Uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego,

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

(Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego)

Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych.

Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:

• rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD)

• znajomość funkcji i środków językowych

• rozumienie tekstów pisanych

 

Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1 kwietnia 2015 (środa). Pierwsza część obejmująca zadania z matematyki i języka polskiego odbędzie się o godzinie 9:00, drugą część - czyli egzamin z języka obcego nowożytnego - szóstoklasiści napiszą o godzinie 11:45.
Dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasisty odbędzie się w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca 2015. Dokładnie o takich samych godzinach.

Zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów uczniowie otrzymają 26 czerwca 2015.

Powodzenia!