Sprawdzian szóstoklasisty

INFORMATOR O SPRAWDZIANIE OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego sprawdzianu nie można nie zdać.

Sprawdzian odbywa się w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego oraz matematyki, natomiast część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka obcego nowożytnego.

 Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.

Jeden arkusz obejmujący zadania:

z języka polskiego

z matematyki

Zadania z języka polskiego:

• od 8 do 12 zadań zamkniętych

od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna).

Zadania z matematyki:

• od 8 do 12 zadań zamkniętych

• od 2 do 4 zadań otwartych

Uczeń przystępuje do 2. części sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego,

francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

(Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego)

Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka obcego nowożytnego

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.

Arkusz egzaminacyjny z języka obcego nowożytnego będzie zawierał od 35 do 45 zadań zamkniętych.

Zadania z języka obcego nowożytnego będą sprawdzać następujące kluczowe umiejętności:

• rozumienie ze słuchu (podstawę tych zadań będą stanowiły krótkie teksty odtwarzane z płyty CD)

• znajomość funkcji i środków językowych

• rozumienie tekstów pisanych

 

Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1 kwietnia 2015 (środa). Pierwsza część obejmująca zadania z matematyki i języka polskiego odbędzie się o godzinie 9:00, drugą część - czyli egzamin z języka obcego nowożytnego - szóstoklasiści napiszą o godzinie 11:45.
Dodatkowy termin sprawdzianu szóstoklasisty odbędzie się w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca 2015. Dokładnie o takich samych godzinach.

Zaświadczenia o ilości uzyskanych punktów uczniowie otrzymają 26 czerwca 2015.

Powodzenia!